Menu

Text/HTML

Enter Title
دوره آموزشی سند جدید و ثبت شرکتهای مقدماتی
دوره آموزشی اجرای اسناد رسمی در شهرستان های تابعه برگزار گردیده است و دوره آموزشی سند جدید به مدت 16 ساعت از مورخه 1/9/93 برای تمامی کارکنان رسته اجتماعی، کارشناسان ، نقشه برداران کاداستر و کارشناسان  فناوری اطلاعات در اداره کل برگزار و در حال اجرا می باشد. همچنین دوره آموزشی مقدماتی ثبت شرکتها (1) به مدت 30 ساعت برای کارکنان جدید الاستخدام و قراردادی در اداره کل و شهرستان های تابعه برگزار و در حال اجرا می باشد.